ನಮಕ ..11..
ಹರಃ ಓಂ

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಶೋ ಯೇ ರು॒ದ್ರಾ ಅಧಿ॒ ಭೂಮ್ಯಾಂ᳚ ।

ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ ।


ಅ॒ಸ್ಮಿನ್-ಮ॑ಹ॒ತ್-ಯ॑ರ್ಣ॒ವೇಂ᳚ಽತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಭ॒ವಾ ಅಧಿ॑ ।

ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾಃ᳚ ಶ॒ರ್ವಾ ಅ॒ಧಃ, ಕ್ಷ॑ಮಾಚ॒ರಾಃ ।


ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾ॒ ದಿವಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರಾ ಉಪ॑ಶ್ರಿತಾಃ ।

ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷೇಷು॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಂಜ॑ರಾ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಾಃ ।


ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಧಿ॑ಪತಯೋ ವಿಶಿ॒ಖಾಸಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿ॑ನಃ ।

ಯೇ ಅನ್ನೇ॑ಷು ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ಂತಿ॒ ಪಾತ್ರೇ॑ಷು॒ ಪಿಬ॑ತೋ॒ ಜನಾನ್॑ ।

ಯೇ ಪ॒ಥಾಂ ಪ॑ಥಿ॒ರಕ್ಷ॑ಯ ಐಲಬೃ॒ದಾ॑ ಯ॒ವ್ಯುಧಃ॑ ।

ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಾನಿ॑ ಪ್ರ॒ಚರಂ॑ತಿ ಸೃ॒ಕಾವಂ॑ತೋ ನಿಷಂ॒ಗಿಣಃ॑ ।

ಯ ಏ॒ತಾವಂ॑ತಶ್ಚ॒ ಭೂಯಾಗ್ಂ॑ಸಶ್ಚ॒ ದಿಶೋ॑ ರು॒ದ್ರಾ ವಿ॑ತಸ್ಥಿ॒ರೇ ।


ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ ।


ನಮೋ॑ ರು॒ಧ್ರೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಂ ಯೇಂ᳚ಽತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ಯೇಷಾ॒ಮನ್ನಂ॒ ವಾತೋ॑ ವ॒ರ್ಷ॒ಮಿಷ॑ವ॒ಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒

ದಶ॒ ಪ್ರಾಚೀ॒ರ್ದಶ॑ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾ ದಶ॑ ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॒ರ್-ದಶೋ-ದೀ॑ಚೀ॒ರ್-ದಶೋ॒ರ್ಧ್ವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒

ನಮ॒ಸ್ತೇ ನೋ॑ ಮೃಡಯಂತು॒ ತೇ ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ॑ ನೋ॒ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ತಂ ವೋ॒ ಜಂಭೇ॑ ದಧಾಮಿ ॥ 11 ॥


ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ ।

ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ॑ರ್-ಮುಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ ।

ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಪ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾ

ವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ।

ತಮು॑ ಷ್ಟು॒ಹಿ॒ ಯಃ ಸ್ವಿ॒ಷುಃ ಸು॒ಧನ್ವಾ॒ ಯೋ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯ॑ತಿ ಭೇಷ॒ಜಸ್ಯ॑ ।

ಯಕ್ಷ್ವಾ᳚ಮ॒ಹೇ ಸೌ᳚ಮನ॒ಸಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಂ ನಮೋ᳚ಭಿರ್-ದೇ॒ವಮಸು॑ರಂ ದುವಸ್ಯ ।

ಅ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಹಸ್ತೋ॒ ಭಗ॑ವಾನ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಭಗ॑ವತ್ತರಃ ।

ಅ॒ಯಂ ಮೇ᳚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ᳚ಷಜೋ॒ಽಯಗ್ಂ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ಮರ್ಶನಃ ।

ಯೇ ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮ॒ಯುತಂ॒ ಪಾಶಾ॒ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಯ॒ ಹಂತ॑ವೇ ।

ತಾನ್ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಮಾ॒ಯಯಾ॒ ಸರ್ವಾ॒ನವ॑ ಯಜಾಮಹೇ ।

ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।

ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ॑ ವಿಶಾ॒ಂತಕಃ ।

ತೇನಾನ್ನೇನಾ᳚ಪ್ಯಾಯ॒ಸ್ವ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು॑ರ್ಮೇ ಪಾ॒ಹಿ ॥


ಸದಾಶಿ॒ವೋಂ ।


ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑